Sponsored by Mtel

Standart News

s ПЕТЪК, 8 Декември 2017

Реклама

Водещите заглавия в броя

Реклама


1. Договорите за реклама се подписват със срок до 31 декември на текущата година и влизат в сила от датата на първата заявена публикация.


2. Договорите за реклама се сключват съобразно действащата в момента на подписването рекламна тарифа на в. "СТАНДАРТ".


3. СТАНДАРТ НЮЗ ЕАД си запазва правото за промени по рекламната тарифа, като се задължава да уведоми своите контрагенти за направените такива.


4. В договорите за реклама се определя договореният процент отстъпка.


5. Договорите за реклама се сключват или за обем, или за брой публикации.
Подписаните договори за реклама за обем не могат да се трансформират в такива за брой публикации.


6. Ако рекламодателят не изпълни договорените обеми или бройки публикации, договорената отстъпка се преизчислява съобразно действащата рекламна тарифа.


7. Рекламодателят се задължава да заяви исканата от него реклама в писмен вид с подробно описани параметри - обем, размер, брой публикации, цветност, датана публикуване, позиция и договорена отстъпка.
За публикации за повече от една дата приложено се подава и медия план.


8. Рекламодателят се задължава да представи в рекламния отдел на в. "СТАНДАРТ" всички необходими за отпечатването на рекламата материали, придружени с цветна разпечатка. Рекламодателят носи отговорност за верността на представените разпечатки.


9. Рекламодателят е длъжен да предостави на "СТАНДАРТ НЮЗ" ЕАД всички необходими лицензии и разрешителни за рекламирания продукт или услуга, в случай че са обект на интелектуална собственост на трети лица.


10. Ако по преценка на "СТАНДАРТ НЮЗ" ЕАД рекламата на външен вид не прилича на реклама поради редакционното си оформление, то тя следва да има в горния си десен ъгъл заглавие "платено съобщение" или "реклама" и следва да бъде калкулирана по тарифите за PR публикация.


11. "СТАНДАРТ НЮЗ" ЕАД има право да откаже публикуването на реклами, предоставени от рекламодателя, в случай че те съдържат послание или информация, които представляват нарушение на правни норми от законодателството на страната. В този случай "СТАНДАРТ НЮЗ" ЕАД не носи отговорност и не дължи обезщетение за неизпълнение на договора.


12. Рекламодателят е длъжен да предоставя всички материали, необходими за отпечатването на рекламата, не по-късно от 3 дни преди датата на публикацията. "СТАНДАРТ НЮЗ" ЕАД си запазва правото да връща на рекламодателя некачествени печатни материали и файлове, които възпрепятстват отпечатването на рекламата, в срок, в който е възможно те да бъдат подменени. Ако до отпечатването на съответния брой няма достатъчен по преценка на "СТАНДАРТ НЮЗ" ЕАД срок за подмяна, рекламата не се отпечатва, като в този случай "СТАНДАРТ НЮЗ" ЕАД не носи никаква отговорност към рекламодателя.


13. "СТАНДАРТ НЮЗ" ЕАД гарантира за рекламите обичайното за вестника качество на печат, което е възможно в рамките на качеството на предоставените от рекламодателят материали за печат.


14. Рекламодателят има право на намаление на цената или компенсиране с повторно отпечатване на заявената реклама в случай на частична или пълна нечетливост, невярно или непълно отпечатване на рекламата по вина на "СТАНДАРТ НЮЗ" ЕАД.


15. Технически изисквания за готови реклами:


наборно поле 257/394 мм /брой колони – 6 /
1 колона 40 мм
2 колони 83 мм
3 колони 126 мм
4 колони 168 мм
5 колони 211 мм
6 колони 257 мм
експонация 1270 dpi/100 lpi
готови реклами на файл от типа .tif или .eps /съвместими с Adobe Illustrator 10/
текст - Използваните шрифтове да бъдат конвертирани в криви.
цветове - CMYK

16. Цените за реклама са съобразно действащата рекламна тарифа.

17. При пълно авансово плащане на заявената реклама рекламодателят може да ползва допълнителна отстъпка от 2% при условия, упоменати изрично в договора.

18. Рекламодателят е длъжен да заплати използваните от него площи до 3 дни след получаването на заявката.

19. В договора за реклама се посочва погасителен план на задълженията, ако няма изрична договорка за разсрочено плащане.

20. Точки 11 и 13 от настоящите общи условия са приложими и за публикуването на малки обяви на ред, в т.ч. изпратени и чрез SMS.