Sponsored by Mtel

Standart News

s ВТОРНИК, 1 Ноември 2016

Реклама
A
A
A
размер на текста

Вдигат заплатите в библиотеки и музеи


Близо 220 млн. лв. повече ще получат общините от централния бюджет през 2017 г. за покриване на разходите по делегираните от държавата дейности. Общият обем на средствата за издръжката на тези дейности е 2.881 млрд.
Най-голямо е завишението за образование - 151 млн. лв. повече. Диференцирани са разходните стандарти за финансиране на детските градини, покрит е недостигът на средства в предучилищното образование в малките и средните общини. Увеличени са разходните стандарти за техническите направления в професионалните гимназии, където има най-голям спад на учениците и най-високо търсене на пазара на труда. Осигурена е целодневна организация на учебния ден на учениците от I до VII клас, включително в средищните училища.
Със 17 млн. лв., или 10%, са завишени трансферите за общинската администрация. Други допълнителни 11 млн. лв. отиват в сферата на социалните грижи. За 2017 г. е предвидено увеличение на стандартите с 10% за специализираните институции за лица с ментални увреждания. Издръжката на центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания е увеличена с 15%, а средно с 2% се увеличават стандартите за останалите социални услуги. Увеличава се с 1380 броят на местата в социалните услуги, предоставяни в общността, за сметка на намаление на местата в институциите. В сферата на културата стандартът за читалищата е увеличен с 3%, като ръстът е с около 4 млн. лв. Субсидираните щатове за музеите са увеличени с 67 броя, а тези на читалищата - с 80 броя. Предвидено е и увеличение на възнагражденията на персонала в библиотеките, музеите и художествените галерии с регионален характер. Разчетен е ръст от над 17 млн. лв. за 10% увеличение на разходите за персонал в общинската администрация.
Мила Кисьова

Изпрати на приятел