Sponsored by Mtel

Standart News

s ПОНЕДЕЛНИК, 19 Юни 2017

Реклама
A
A
A
размер на текста

Безвъзмездното финансиране по ОП "Развитие на човешките ресурси" е 85%, 15 на сто се доплащат от обучаваното лице

Ваучери за квалификация и ключови компетентности

Инициативата на Агенцията по заетостта цели 54 000 души със средна или по-ниска степен на образование да получат нови умения


Нов проект за 50 млн. лв.
    ще помогне на хора със
    средно и основно образование, които вече имат работа, да влязат в учебните стаи и да получат нови умения, квалификация и компетентности в различни области. Така заетите ще повишат адекватността на своите умения спрямо актуалните нужди на бизнеса. Вероятно в бъдеще ще започнат да получават и по-висока заплата вследствие на новопридобитите умения.
По-слабообразованите работници са сред най-уязвимите групи на пазара на труда, които най-трудно се задържат на едно място заради ниската си квалификация. Често изискванията към тях се увеличават заради модернизация на предприятието или смяна на основния производствен процес, а работниците не могат да отговорят на нуждите на работодателя. Тогава той предпочита да ги освободи и да назначи хора с актуална за нуждите му компетентност. Затова Агенцията по заетостта е решила да постави акцент точно върху интеграцията на лицата в трудоспособна възраст, които са със средно или по-ниско образование.
Бюджетът на проекта е 50 млн. лв., а неговата продължителност ще е до края на 2019 г. Предвижда се да бъдат включени 54 хиляди заети лица със средно и по-ниско образование.
Приемът на заявления започна на 15 юни. Той ще става по електронен път или на хартия - лично в бюрото по труда, само в работни дни, между 8,30 и 17,00 ч.
Заетите лица трябва да имат средна или по-ниска степен на образование, за да се включат в курсове за придобиване на професионална квалификация по професии и/или обучения по чужд език или дигитална компетентност. Също така те трябва да бъдат назначени по трудов договор в предприятия извън държавната администрация.
Безвъзмездното финансиране по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" е в размер на 85 на сто от стойността на ваучера, като останалите 15 на сто се доплащат от обучаваното лице. Това гарантира заинтересованост от страна на получателите на ваучери, както и по-добър контрол от тяхна страна на предоставяното обучение.
Съгласно действащите правила, едно лице, в качеството си на заето, има право за периода на изпълнение на оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 да премине само едно обучение по професионална квалификация с ваучер и само едно обучение по ключови компетентности с ваучер.
През периода на изпълнение на проекта лицата имат право да се включат в курс за професионална квалификация и ключова компетентност. За всяко обучение се подава ново заявление. Лицата не могат да се обучават едновременно в курс за професионално обучение и ключова компетентност. Обученията по ключова компетентност са общуване на чужди езици или дигитална компетентност.
След приключване на процеса по оценка на подадените от лицата заявления, бюрото по труда уведомява одобрените и неодобрените кандидати по начин, посочен от тях в заявлението. Одобрените лица, в срок до 5 работни дни от уведомяването, се явяват лично в бюрото по труда за издаване на уведомление за избор на доставчик на обучение за включване в обучение.
Лицата могат да избират обучаваща институция от посочения на електронната страница на Агенцията по заетостта "Списък с доставчици на обучение". В списъка са включени всички доставчици на обучения, с които Агенцията има сключено споразумение в съответствие с правилата на ПМС 280/2015г.
На лицата се предоставят на хартиен носител поименни ваучери за включване в курсове за придобиване на професионална квалификация и/или ключови умения - в зависимост от посоченото в заявлението тяхно желание.
Приносителите на ваучери задължително сключват договор за обучение с избрания от тях доставчик. Доставчикът на обучение е длъжен да издаде разходооправдателен документ за полученото съфинансиране от страна на обучаемото лице в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Закона за ДДС (ако е приложим).
Срокът за предоставяне на ваучерите е до изчерпване на финансовия ресурс по схемата.
 
Димитър Илиев

Изпрати на приятел