Sponsored by Mtel

Standart News

s ПОНЕДЕЛНИК, 26 Юни 2017

Реклама
A
A
A
размер на текста

Стимулират фирмите да инвестират в кадри за търсените от тях професии

Дават пари за дуалното обучение на безработни

Средства за придобиване на квалификация се осигуряват за не повече от 36 месеца


Агенцията по заетостта търси интересни схеми за стимулиране на бизнеспроцеси, които биха разкрили нови работни места и биха повишили квалификацията на безработните. Една от най-модерните схеми, където се е насочила агенцията е дуалното обучение, заложено в Закона за професионалното образование и обучение отпреди няколко години. Агенцията подава ръка на работодателите, които искат да инвестират в дуалното обучение, което им дава възможност сами да определят спецификата на професионалното обучение, да осигурят кабинети и стендове, на които безработните да се обучават, по време на работа при тях.
От август миналата година Агенцията по заетостта стимулира работодателите и безработните за провеждане на обучение чрез работа. На работодателите се предоставят ежемесечно суми за всяко безработно лице, наето на работно място за обучение чрез работа, или така наречената дуална система на обучение. Дуалната система на обучение е професионално обучение, което се осъществява паралелно на две места - в реална работна среда под ръководството на наставник и в професионалното училище или друга обучаваща институция от системата на професионалното образование и обучение.
Средствата за работодателите се предоставят за времето на обучението, но за не повече от 36 месеца. Размерът на сумата се определя в Националния план за действие по заетостта през съответната година. Така например за 2017 г. за всяко наето лице ежемесечно се предоставят средства за основно трудово възнаграждение в размер на 200 лв., а за определения от работодателя наставник - 180 лв.
Освен това за всяко лице се предоставят и средства на обучаващата институция, в партньорство с която се провежда обучението по професията в размер, определен също в Националния план за действие по заетостта за съответната година. В зависимост от вида на обучението те са: за т степен на професионална квалификация (300 часа) и на квалификация по част от професията се дават 600 лв., за тт степен на професионална квалификация (660 часа) - 1200 лв., за ттт степен на професионална квалификация (960 часа) - 1800 лв.).
Дуалната система на обучение се осъществява чрез партньорство и договор между обучаващата  институция, един или няколко работодатели и Агенцията по заетостта чрез териториалните й поделения - бюрата по труда. Целта е да се даде възможност за обучение и придобиване на професионална квалификация и улесняване на достъпа до пазара на труда.
Работодателят сключва трудов договор с условие за обучение по време на работа. Работодателят се задължава да обучи работника или служителя в процеса на работата по определена професия или специалност, а работникът или служителят - да я усвои. Такъв договор с един и същ работник или служител в едно и също предприятие за обучение по същата професия може да се сключва само веднъж.
С договора страните определят и срока, през който работникът или служителят се задължава да работи при работодателя след успешното завършване на обучението, а работодателят - да му осигури работа съобразно придобитата квалификация. Този срок не може да бъде по-дълъг от 3 години.
През време на обучението работникът или служителят получава трудово възнаграждение според извършената работа, но не по-малко от 90 на сто от минималната работна заплата, установена за страната.
Резултатът от обучението по договора се установява чрез изпит на работника или служителя, който се провежда при условия и по ред, определени от работодателя. При обучение за придобиване на професионална квалификация изпитът се провежда при условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение.
При успешно полагане на изпита на работника или служителя се издава документ, който удостоверява придобитите знания и умения.
Бюрата по труда все още разполагат със средства за финансиране на дуално обучение чрез работа на безработни лица. Всеки работодател, който отговаря на условията за получаване на финансиране под формата на минимална помощ може да заяви работни места за дуално обучение в местната дирекция "Бюро по труда".
Повече и конкретна информация за начина на заявяване и кандидатстване може да се получи в бюрата по труда и на сайта на Агенцията по заетостта www.az.government.bgПрава
и задължения
на работодателя

1. Определя броя на обучаваните, които може да приеме за практическо обучение в реална работна среда, и прави заявка за прием;
2. Осигурява необходимите за обучението материално-техническа база, финансови, човешки и други ресурси;
3. Осигурява здравословни и безопасни условия на труд по време на обучението;
4. Разработва и приема вътрешни правила на предприятието за провеждане на практическо обучение в реална работна среда;
5. Определя наставник или наставници на всеки обучаван.

Права
и задължения
на обучаващия

1. Разработва съвместно с работодателя критерии за подбор при приема на лица за обучение чрез работа (дуално обучение);
2. Определя преподавател - методик по професионално обучение за поддържане на връзка с работодателя и наставника;
3. Прилага функционираща вътрешна система за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение;
4. Организира и провежда съвместно с работодателя изпитите за придобиване на професионална квалификация по професията;
5. Издава документите за придобитата професионална квалификация.

Права
и задължения
на обучавания

1. Сключва договор с работодател;
2. Посещава редовно учебните занятия в центъра;
3. Спазва вътрешните правила на предприятието за провеждане на практическото обучение в реална работна среда;
4. Изпълнява качествено и в срок поставените в процеса на обучение задачи;
5. Вписва в дневника за практическото обучение данните за обучението и предоставя дневника на наставника за проверка и заверка;
6. Използва ефективно предоставените ресурси - машини, материали, енергия, др.;
7. Придобива професионални знания, умения и компетентности в съответствие с Държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията.

Изпрати на приятел